Spelvoorwaarden

 

 1. Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op alle puzzels (hierna te noemen ‘puzzel’), die door Wycliffe Bijbelvertalers Nederland wordt aangeboden in verschillende uitingen.
 2. Een deelnemer kan deelnemen aan de puzzel vanaf het moment van uitgave van de puzzel in één van de uitingen tot 20 januari 2020.
 3. Deelname is in beginsel alleen mogelijk, indien de deelnemer op het moment van deelname minimaal 16 jaar oud is.
 4. Is een deelnemer aan de puzzel jonger dan 16 jaar, dan dient deze toestemming van zijn ouder of voogd te hebben om te mogen deelnemen aan de puzzel. Wycliffe Bijbelvertalers Nederland kan om een schriftelijke bevestiging van deze toestemming vragen.
 5. Wycliffe Bijbelvertalers Nederland kan te allen tijde om een opgave van de geboortedatum van de deelnemer en/of om een kopie van een geldig identiteitsbewijs verzoeken.
 6. Per uitgave van de puzzel zal in de uiting vermeld worden op welke wijze aan de puzzel kan worden deelgenomen.
 7. Bij iedere uitgave van de puzzel en in elke uiting zal worden aangegeven welke en hoeveel prijzen er te winnen zijn.
 8. Een te winnen prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een prijs is evenmin inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten.
 9. Voor elke puzzel, verschenen in welke uiting dan ook, geldt dat de winnaars zullen worden aangewezen door middel van loting en door een persoon die geen direct belang heeft bij de puzzel. Er vindt per uiting van de puzzel één loting plaats, tenzij bij de puzzel anders wordt vermeld.
 10. De winnaars zullen telefonisch op de hoogte worden gesteld. Daarna wordt dit per mail of post bevestigd. Eventueel worden de winnaars vermeld via de sociale media.
 11. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden toegezonden. Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte.
 12. Alle persoonsgegevens die in het kader van de puzzel van deelnemers worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.