Bep Langhout

Land

Kameroen

Taak

Coördinatie taalkundig werk in Misaje-cluster

Beschrijving

Het Misaje-cluster is een groep van zes aan elkaar verwante talen, waarin taalontwikkeling, alfabetisering en Bijbelvertaalwerk gedaan wordt. Taalonderzoek helpt een goede basis te geven, zowel voor de spelling als voor het vertaalwerk. Bep coördineert de taalkundig werkers en het nodige taalonderzoek. In 2015 en 2016 worden er in alle zes talen workshops gehouden voor het maken van woordenboeken. Daarnaast wordt er gewerkt aan spellingsregels, onderzoek van verhaalsopbouw voor betere Bijbelvertaling, en beschrijving van de grammatica.

Website

www.beptalk.nl »

Uitzendende gemeente

Evangelische Gemeente Enschede

Rekeningnummer

NL47 RABO 0119 6243 62 t.n.v. Wycliffe Comité Langhout, Enschede

Gebedspunten

  • Dank voor het Lucas-evangelie dat in 2014 is uitgekomen.
  • Dank voor de geluidsopnames die in 2015 gemaakt zijn, voor zowel de Lucas-film als het gesproken Lucas-evangelie.
  • Dank voor voortgang in de vertaling van de overige Evangeliën en het boek Handelingen.
  • Bid dat het goede nieuws veel mensenlevens zal veranderen.
  • Bid voor het taalkundig werk, dat moet resulteren in betere spellingregels en een hogere kwaliteit van Bijbelvertaling.
  • Bid voor een goed getuigenis door het leven van de projectmedewerkers.

Meer informatie

In 2011 begon het Bijbelvertaalwerk in het Chung, Kemedzung, Mungong, Naami, Nchane en Sari. Er zijn nu 23 lokale mannen getraind in het vertaalwerk, en het tweede Bijbelboek is bijna klaar om te drukken. Het vertaalwerk heeft gezorgd voor samenwerking tussen verschillende kerkgenootschappen en tussen deelnemers van verschillende volken, wat uitzonderlijk is.
Er zijn boekjes gemaakt voor lees- en schrijfonderwijs voor mensen die Engels kunnen lezen en schrijven, en de laatste hand wordt gelegd aan leerboekjes voor ongeletterden. Enkele middelbare scholen zijn gestart met lezen en schrijven in de eigen taal, en hebben woordenboeken nodig. In 2015/2016 wordt er daarom hard gewerkt aan woordenboeken.

Veldmedewerkers in Kameroen: